2008.08.11-12. Chrudim-Praha-Plzen-München-Hegyeshalom-Budapest
Click to enlarge
Chrudim
Click to enlarge
Chrudim
Click to enlarge
Pardubice
Click to enlarge
Pardubice
Click to enlarge
Pardubice
Click to enlarge
Pardubice
Click to enlarge
Kolín
Click to enlarge
Český Brod
Click to enlarge
Praha Běchovice
Click to enlarge
Praha Běchovice
Click to enlarge
Praha
Click to enlarge
Praha hl.n.
Click to enlarge
Praha hl.n.
Click to enlarge
Blatná
Click to enlarge
Strakonice